Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hỏi Về CSDL

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Hỏi Về CSDL

  Co Bảng THANHVIEN(MaThanhvien,MaLoaiQuanHe,NamPhatSinh),Ma LoaiQuan he la 1 0r 2
  viết câu lệnh cho biêt số lượng thành viên của quan hệ 1,quan hệ 2 trong từng năm....tức là ta xuất ra bảng
  có các cột ( Năm, quan hệ 1,quan hệ 2).......Mong mọi nguoi giúp đỡ...chân thành cám ơn!!

 • #2
  Originally posted by 10520292 View Post
  Co Bảng THANHVIEN(MaThanhvien,MaLoaiQuanHe,NamPhatSinh),Ma LoaiQuan he la 1 0r 2
  viết câu lệnh cho biêt số lượng thành viên của quan hệ 1,quan hệ 2 trong từng năm....tức là ta xuất ra bảng
  có các cột ( Năm, quan hệ 1,quan hệ 2).......Mong mọi nguoi giúp đỡ...chân thành cám ơn!!
  Câu này cũng tương đối

  Có làm và test sẵn rồi này:
  Đây là tạo table để test

  Code:
  USE [test]
  GO
  
  /****** Object: Table [dbo].[TV]  Script Date: 12/16/2012 13:31:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[TV](
  	[MaTV] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  	[MaLoaiQH] [bit] NOT NULL,
  	[Nam] [date] NOT NULL
  ) ON [PRIMARY]
  
  GO
  
  ALTER TABLE [dbo].[TV] ADD CONSTRAINT [DF_TV_MaLoaiQH] DEFAULT ((1)) FOR [MaLoaiQH]
  GO
  Đây là câu SQL

  Code:
  Select tb1.Nam,tb1.MaQuanHeTRUE,tb2.MaQuanHeFALSE From
  (Select YEAR(Nam) as Nam, count(*) as [MaQuanHeTRUE] From TV Where MaLoaiQH = 'true' GROUP BY YEAR(Nam),MaLoaiQH) as tb1 FULL OUTER JOIN
  (Select YEAR(Nam) as Nam, count(*) as [MaQuanHeFALSE] From TV Where MaLoaiQH = 'False' GROUP BY YEAR(Nam),MaLoaiQH) as tb2 on (tb1.Nam = tb2.Nam)
  Còn đây là hình làm xong này

  Capture_12_16_13_32.PNGCapture_12_16_13_33.PNG

  Comment


  • #3
   Hình như đúng ý e rồi thì fai....cám ơn a nhiều nhé..để e test phát có gì thông báo bác sau...hehe

   Comment


   • #4
    Híc e làm CSDL trên acess ( cái này là bị ép buộc )...acess không hộ trợ FULL OUTER JOIn ...hic'

    Comment


    • #5
     Solution "Access doesn't support the FULL OUTER join clause"

     You can simulate the FULL OUTER join functionality by performing three different joins, and then UNION together the three different result sets. Where Set 1 would be created using an INNER JOIN, Set 2 would be created with a LEFT OUTER JOIN and Set 3 would be created using a RIGHT OUTER JOIN.

     And then u can calculate sum each MaLoaiQHTrue column or MaLoaiQHFalse column!!!
     09520147
     Dương Văn Lâm
     Last edited by 09520147; 18-12-2012, 19:40.

     Comment


     • #6
      a lâm a có thể viết câu truy vấn giùm e được không...câu lệnh này e thực sự bó tay .

      Comment


      • #7
       Originally posted by 10520292 View Post
       a lâm a có thể viết câu truy vấn giùm e được không...câu lệnh này e thực sự bó tay .
       Không phãi em không làm được mà em chưa cố gắng hết mình thôi, khi gặp một vấn đề đen tối, chỉ cần chút kẻ hở ánh sáng là em có thể tìm đến đích rồi!!! chúc em may mắn

       Comment


       • #8
        SELECT Year(NgayPhatSinh) as Nam,( select count(MaLoaiQuanHe) as QuanHe_1 from THANHVIEN where MaLoaiQuanHe=1 group by year(NgayPhatSinh) order by year(NgayPhatSinh) desc),( select count(MaLoaiQuanHe) as QuanHe_2 from THANHVIEN where MaLoaiQuanHe=2 group by year(NgayPhatSinh) order by year(NgayPhatSinh) desc) from THANHVIEN group by year(NgayPhatSinh) order by year(NgayPhatSinh) desc câu lệnh của e viêt như vậy nè a...nhưng nếu có 1 năm thì được (ví dụ 2012),còn nếu có 2 năm trở lên thì sai (ví dụ 2012,2013)......bác fix dùm e phát

        Comment


        • #9
         Originally posted by 10520292 View Post
         SELECT Year(NgayPhatSinh) as Nam,( select count(MaLoaiQuanHe) as QuanHe_1 from THANHVIEN where MaLoaiQuanHe=1 group by year(NgayPhatSinh) order by year(NgayPhatSinh) desc),( select count(MaLoaiQuanHe) as QuanHe_2 from THANHVIEN where MaLoaiQuanHe=2 group by year(NgayPhatSinh) order by year(NgayPhatSinh) desc) from THANHVIEN group by year(NgayPhatSinh) order by year(NgayPhatSinh) desc câu lệnh của e viêt như vậy nè a...nhưng nếu có 1 năm thì được (ví dụ 2012),còn nếu có 2 năm trở lên thì sai (ví dụ 2012,2013)......bác fix dùm e phát
         Em nghĩ là group by theo year(NgayPhatSinh), điều kiện là MaLoaiQuanHe=... còn count thì mình fai count MaThanhvien chứ anh?

         Comment


         • #10
          mấy hôm nay a mắc thi zới báo cáo, hôm nay rãnh làm cho e trên access


          Code:
          Select tb1.Namtb1, tb1.MaQuanHeTRUE, tb2.MaQuanHeFALSE From
          (Select format(Nam,'yyyy') as Namtb1, count(*) as [MaQuanHeTRUE] From TV Where MaLoaiQH = YES GROUP BY format(Nam,'yyyy')) as tb1 INNER JOIN
          (Select format(Nam,'yyyy') as Namtb2, count(*) as [MaQuanHeFALSE] From TV Where MaLoaiQH = NO GROUP BY format(Nam,'yyyy')) as tb2 on (tb1.Namtb1 = tb2.Namtb2)
          
          UNION
          
          Select tb1.Namtb1, tb1.MaQuanHeTRUE, tb2.MaQuanHeFALSE From
          (Select format(Nam,'yyyy') as Namtb1, count(*) as [MaQuanHeTRUE] From TV Where MaLoaiQH = YES GROUP BY format(Nam,'yyyy')) as tb1 LEFT JOIN
          (Select format(Nam,'yyyy') as Namtb2, count(*) as [MaQuanHeFALSE] From TV Where MaLoaiQH = NO GROUP BY format(Nam,'yyyy')) as tb2 on (tb1.Namtb1 = tb2.Namtb2)
          
          UNION
          
          Select tb1.Namtb1, tb1.MaQuanHeTRUE, tb2.MaQuanHeFALSE From
          (Select format(Nam,'yyyy') as Namtb1, count(*) as [MaQuanHeTRUE] From TV Where MaLoaiQH = YES GROUP BY format(Nam,'yyyy')) as tb1 RIGHT JOIN
          (Select format(Nam,'yyyy') as Namtb2, count(*) as [MaQuanHeFALSE] From TV Where MaLoaiQH = NO GROUP BY format(Nam,'yyyy')) as tb2 on (tb1.Namtb1 = tb2.Namtb2)
          Đây là database đi kèm + hình, vấn đề cũng dễ giải quyết mà em!!!

          http://www.mediafire.com/?bkm94f7ljopb81k
          Attached Files

          Comment

          LHQC

          Collapse
          Working...
          X