Down codeblock mình thấy có mingw và cywin, định nghĩa nôm na thì nó là môi trường Linux trên Win. Gồm gcc và gdb. Mình muốn biết chi tiết 2 công cụ đó để làm gì? Sao phải cần có nó!?:brick:
P/: SMấy bác đừng chém lại là vậy gcc và gdb để làm gì!(chỉ có ở ubuntu-vn) :shot: