Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hỏi về cấu trúc cây trong C

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Ansi C] Hỏi về cấu trúc cây trong C

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  struct date
  {
      
  int date;
      
  int month;
      
  int year;
  };
  typedef struct Sinhvien
  {
      
  char MSSV[20];
      
  char name[20];
      
  float diem;
  }
  sv;
  void nhap(sv &x)
  {
      
  printf("\nNhap MSSV:");
      
  fflush(stdin);
      
  printf("\nHo va ten:");
      
  fflush(stdin);
      
  printf("\nNhap diem:");
      
  scanf_s("%f",&x.diem);
  }
  void xuat(sv x)
  {
      
  printf("\n");
      
  printf("%s  | %s | %f  |",x.MSSV,x.name,x.diem);
  }
  typedef struct tagTNode
  {
      
  sv key;//liên kết ngay tại chỗ này
      
  struct tagTNode *pLeft;
      
  struct tagTNode *pRight;
      
  struct tagTNode *pParent;
  }
  TNode;
  typedef TNode *tree;
  void createtree(tree &t)
  {
      
  t=NULL;
  }
  TNode *createnode(sv &x)
  {
      
  TNode *p;//Khai báo biến con trỏ p
      
  p=new TNode;//Cấp phát vùng nhớ
      
  if(p==NULL) exit(1);
      else
      {
          
  p->key=x;
          
  p->pLeft=NULL;
          
  p->pRight=NULL;
      }
      return 
  p;
  }
  TNode *searchNode(tree t,tagTNodex)
  {
      
  TNode *p;
      if(
  t)
      {
          if(
  x==p->key) return t;
          if(
  t->key x)
              return 
  searchNode(t->pLeft,x);
          if(
  t->key <x)
              return 
  searchNode(t->pRight,x);
      }
      return 
  NULL;

  em viết tới đây thì không hiểu sao lại sai nữa! ở cái hàm TNode *searchNode(tree t,tagTNode* x)! 3 điều kiện so sánh trong if đó ạ! Bị lỗi ngay tại đó! Mọi người giải thích và sửa lại cho em được không ạ!:happy: xài VS 2012 nên nó báo lỗi trước luôn :happy:

 • #2
  Originally posted by 12520428 View Post
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  struct date
  {
      
  int date;
      
  int month;
      
  int year;
  };
  typedef struct Sinhvien
  {
      
  char MSSV[20];
      
  char name[20];
      
  float diem;
  }
  sv;
  void nhap(sv &x)
  {
      
  printf("\nNhap MSSV:");
      
  fflush(stdin);
      
  printf("\nHo va ten:");
      
  fflush(stdin);
      
  printf("\nNhap diem:");
      
  scanf_s("%f",&x.diem);
  }
  void xuat(sv x)
  {
      
  printf("\n");
      
  printf("%s  | %s | %f  |",x.MSSV,x.name,x.diem);
  }
  typedef struct tagTNode
  {
      
  sv key;//liên kết ngay tại chỗ này
      
  struct tagTNode *pLeft;
      
  struct tagTNode *pRight;
      
  struct tagTNode *pParent;
  }
  TNode;
  typedef TNode *tree;
  void createtree(tree &t)
  {
      
  t=NULL;
  }
  TNode *createnode(sv &x)
  {
      
  TNode *p;//Khai báo biến con trỏ p
      
  p=new TNode;//Cấp phát vùng nhớ
      
  if(p==NULL) exit(1);
      else
      {
          
  p->key=x;
          
  p->pLeft=NULL;
          
  p->pRight=NULL;
      }
      return 
  p;
  }
  TNode *searchNode(tree t,tagTNodex)
  {
      
  TNode *p;
      if(
  t)
      {
          if(
  x==p->key) return t;
          if(
  t->key x)
              return 
  searchNode(t->pLeft,x);
          if(
  t->key <x)
              return 
  searchNode(t->pRight,x);
      }
      return 
  NULL;

  em viết tới đây thì không hiểu sao lại sai nữa! ở cái hàm TNode *searchNode(tree t,tagTNode* x)! 3 điều kiện so sánh trong if đó ạ! Bị lỗi ngay tại đó! Mọi người giải thích và sửa lại cho em được không ạ!:happy: xài VS 2012 nên nó báo lỗi trước luôn :happy:
  Nhìn qua thấy hàm Search của bạn sai trầm trọng rồi.
  PHP Code:
  TNode *searchNode(tree t,tagTNodex

      
  TNode *p// dùng để làm gì
      
  if(t
      { 
          if(
  x==p->key) return t// chưa cấp phát cho p sao dùng được p->key
          
  if(t->key x// x là 1 con trỏ kiểu node mà đem so sánh với 1 giá trị int ???
              
  return searchNode(t->pLeft,x); 
          if(
  t->key <x
              return 
  searchNode(t->pRight,x); 
      } 
      return 
  NULL

  cách của mình, ở đây mình tìm 1 giá trị thay vì tìm 1 node
  PHP Code:
  Node *SearchNode(TREE Tint x)
  {
      
  Node *T;

      while (
  != NULL)
      {
          if (
  == p->key)
          {
              return 
  p;
          }
          else if (
  p->key)
          {
              
  p->pLeft;
          }
          else
          {
              
  p->pRight;
          }
      }

      return 
  NULL;

  Top Best Online - The Best Products Review Website

  Comment

  LHQC

  Collapse
  Working...
  X