Không biết trong forum mình và forum nói chung làm sao để hiện tin bài mới theo dạng ngày tháng giống như kiểu của twitter.com hay facebook chứ mình không phải vào từng catologies để tìm bài mới 1 cách thủ công?