đề :
nhập vào 1 mảng int a[10]; nếu giá trị nhập vào khác kiểu int thì quay lại ,nhập lại rồi in mảng ra màn hình
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void main()
{
int a[100];
int i,j,n;
printf("nhap so phan tu cua mang ");
scanf("%d",&n);
do
{

for(i=0;i<n;i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d ",i+1);
scanf("%d",&a[i]);
}
}
while(a[i]>=48&&a[i]<=57);

}