Post: Thắc mắc về miễn giảm học phí
User: 13520844
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Original Post:
em xem trong đơn miễn giảm học phí thì ở đối tượng 5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít, người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. và em có hộ khẩu là Lâm Đồng (thuộc vùng được miễn giảm) nhưng em là dân tộc kinh thì có được miễn giảm không ạ?