Hôm nay có lịch học bù giải tích 2 lớp MA002.E24 tại phòng C107 nhưng lên có lớp khác đang học. Có ai đang học cho mình thông tin chi tiết nhé