Announcement

Collapse
No announcement yet.

Code về trigger!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Code về trigger!

  Mình có đoạn code SQL sau:
  Code:
  CREATE TABLE NHANVIEN
  (
  	MaNV	Char(10)not null,
  	HoTenNV	Nvarchar(250),
  	GioiTinh	nvarchar(5),
  	NgaySinh	datetime,
  	DiaChi	Nvarchar(250),
  	MaPhongBan	Char(5) not null,
  	MaChucVu	Char(5),
  	GhiChu	Nvarchar(200)
  ) 
  GO
  CREATE TRIGGER trgnhanvien 
  ON NHANVIEN 
  FOR INSERT, UPDATE 
  AS 
  BEGIN 
    DECLARE @gt nvarchar(1) 
    DECLARE @MaNV char(10) 
    SELECT @gt=GioiTinh, @MaNV= MaNV FROM Inserted 
    IF @gt= '0' 
      UPDATE NHANVIEN SET GioiTinh= N'NAM' WHERE MaNV= @MaNv   
    ELSE 
      IF @gt= '1' 
        UPDATE NHANVIEN SET GioiTinh= N'NỮ' WHERE MaNV= @MaNV   
      ELSE 
      BEGIN 
        PRINT'Nhap 0 hoac 1 cho truong gioi tinh' 
        ROLLBACK TRANSACTION 
      END 
  END
  GO
  CREATE TABLE KHEUOCKHACHHANG_CN
  (
  	MaSoKUCN	Nvarchar(15)NOT NULL,
  	MaKHCN	char(10),
  	MaLoaiVay	Char(5),
  	MaKieuTra	Char(5),
  	MaChuongTrinh	Char(5),
  	NhuCau	Money,
  	NgayDuyet	datetime,
  	MucDuyet	Money,
  	NgayVay	datetime,
  	NgayTra	datetime,
  	MaLaiSuat	Char(5),
  	MaMucDichVay	Char(5),
  	MaHTBaoDam	Char(5),
  	MaThoiHanVay	Char(5),
  	MaNV	Char(10),
  	MaHTVay	Char(5),
  	TraNoGocDinhKy	Int,
  	NgayTinhLai	datetime
  )
  GO
  CREATE TABLE THUNO_CN
  (
  	SoButToanCN	Char(5)NOT NULL,
  	NgayTN	datetime,
  	MaSoKUCN	Nvarchar(15),
  	SoTienThu	Money,
  	SoTienGoc	Money,
  	SoTienConLai	Money,
  	MaLoaiChungTu	Char(5),
  )
  GO
  CREATE TRIGGER trthuno
  ON THUNO_CN 
  FOR INSERT, UPDATE 
  AS 
  BEGIN 
    DECLARE @stg money
  	DECLARE @md money
  	SELECT @stg=SoTienGoc,@md=MucDuyet FROM inserted,KHEUOCKHACHHANG_CN WHERE KHEUOCKHACHHANG_CN.MaSoKUCN=inserted.MaSoKUCN
  	update THUNO_CN set SoTienGoc=@md
  END
  GO
  ALTER TABLE NHANVIEN ADD CONSTRAINT PK_NHANVIEN PRIMARY KEY (MaNV)
  ALTER TABLE KHEUOCKHACHHANG_CN ADD CONSTRAINT PK1_KHEUOCKHACHHANG_CN PRIMARY KEY (MaSoKUCN)
  ALTER TABLE THUNO_CN ADD CONSTRAINT PK_THUNO_CN PRIMARY KEY (SoButToanCN)
  ALTER TABLE KHEUOCKHACHHANG_CN ADD CONSTRAINT FK10_KHEUOCKHACHHANG_CN FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV)
  ALTER TABLE THUNO_CN ADD CONSTRAINT FK1_THUNO_CN FOREIGN KEY (MaSoKUCN) REFERENCES KHEUOCKHACHHANG_CN(MaSoKUCN)
  GO
  set dateformat dmy
  INSERT INTO NHANVIEN VALUES('NV006',N'Huỳnh Yến Phượng','1','04/08/1992',N'Quận 7, Hồ Chí Minh','PB003','CV006',N'Nhân Viên');
  INSERT INTO NHANVIEN VALUES('NV007',N'Nguyễn Minh Nhật','0','02/08/1994',N'Quận 9, Hồ Chí Minh','PB003','CV006',N'Nhân Viên');
  INSERT INTO KHEUOCKHACHHANG_CN VALUES('KU001','CN001','LV02','KT001','CT006',20000000,'3/5/2013',50000000,'24/05/2014','24/05/2013','LS009','MD003','HT003','THV02','NV006','HTV02','1','31/05/2013');
  INSERT INTO KHEUOCKHACHHANG_CN VALUES('KU002','CN002','LV01','KT002','CT007',60000000,'1/5/2013',40000000,'01/05/2014','01/09/2014','LS005','MD004','HT005','THV01','NV007','HTV05','1','09/05/2013');
  INSERT INTO THUNO_CN VALUES ('BT001','15/06/2014','KU001',10000000,null,null,'CT001');
  INSERT INTO THUNO_CN VALUES ('BT002','07/09/2014','KU002',50000000,null,null,'CT001');
  Nhưng khi mình debug xong ra cái số liệu như vậy là tại sao vậy ?
  Ví dụ: KU001-MucDuyet là 50000000 sao đến khi nó lưu vào bảng ThuNO_CN thì lại là 40000000 của KU002 vậy @@ Code trigger của mình có chỗ nào ko ổn ak?

  Untitled3.png

 • #2
  Bạn xem lại câu lệnh update trong phần thân của trigger trthuno nhé!
  Nó sẽ update số tiền gốc ở tất cả các dòng đấy.

  Comment


  • #3
   Originally posted by 10520270 View Post
   Bạn xem lại câu lệnh update trong phần thân của trigger trthuno nhé!
   Nó sẽ update số tiền gốc ở tất cả các dòng đấy.
   Vậy sửa lại như thế nào vậy ạ?

   Comment


   • #4
    Originally posted by 12520884 View Post
    Vậy sửa lại như thế nào vậy ạ?
    Em cần thêm điều kiện (WHERE) tương tự như Trigger trgnhanvien vì bản thân câu " update THUNO_CN set SoTienGoc=@md" thì nó update hết tất cả cả giá trị của SoTienGoc trong bảng luôn

    Comment


    • #5
     Originally posted by hiepnt View Post
     Em cần thêm điều kiện (WHERE) tương tự như Trigger trgnhanvien vì bản thân câu " update THUNO_CN set SoTienGoc=@md" thì nó update hết tất cả cả giá trị của SoTienGoc trong bảng luôn
     em THÊM dk NHƯ VẬY THÌ không nhan dc giá trị của SoTienGoc @@

     Code:
     CREATE TRIGGER trthuno
     ON THUNO_CN 
     FOR INSERT, UPDATE 
     AS 
     BEGIN 
       DECLARE @stg money
     	DECLARE @md money
     	DECLARE @ms1 nvarchar
     	DECLARE @ms2 nvarchar
     	SELECT @ms1=MaSoKUCN,@md=MucDuyet FROM KHEUOCKHACHHANG_CN
     	SELECT @ms2=MaSoKUCN,@stg=SoTienGoc FROM inserted
     	update THUNO_CN set SoTienGoc=@md WHERE MaSoKUCN=@ms1
     END

     Comment

     LHQC

     Collapse
     Working...
     X