:salute: Cô vừa gửi bảng điểm, ace lớp AV3 vào xem cho đi.....:byebye:
ENG03.E21_14-03-26.xls