Post: V/v xin giấy báo điểm
User: 14520511
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Message to User:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Original Post:
Em vừa gửi mail đến phongdaotaodh@uit.edu.vn bằng email trường cấp để xin giấy báo điểm, vậy thì khi nào trường sẽ gửi giấy báo điểm về và gửi cho ai ? Không biết bây giờ xin giấy báo điểm có được giải quyết không nữa