Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cuộc thi online CODE ĐẾN 23:00 ngày 28/08/2014

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #61
  Quên cái dòng đỏ đỏ mất tiêu. Thầy ghi nhỏ quá không để ý. hic
  Originally posted by toannv View Post
  CUỘC THI "CODE ĐẾN 23:00" - ĐẾN HẸN LẠI LÊN
  nhà tài trợ


  Đây là cuộc thi ngồi nhà -> lên mạng --> thi viết code (chỉ dành cho dân UIT) nhanh, đúng và nhận nhiều phần quà có giá trị:
  • Giải dành cho tất cả SV trường (kể cả cựu sinh viên):
  • Giải nhất dành riêng cho SV khóa 2013+2014: Dù VNU20 + dây đeo UIT loại "xịn nhất từ xưa đến giờ"
  • Các ràng buộc: Giải nhất, nhì, ba phải giải được trên 3 bài. Giải nhì và ba là do svlap.vn tài trợ và nhận tại svlap.vn , nếu SV khóa 2013-2014 đạt được cả 2 thành tích thì được nhận cả 2 phần thưởng
  University of Information Technology
  Cao Văn Nhàn _ CE10520355
  SĐT: 0188 403 4943

  Email: caovannhan2002@gmail.com

  Comment


  • #62
   Không hiểu sao giải ra nhập input, cho ra output đúng rồi mà post lên lại có lỗi presentation error là sao nhỉ ? :sosad:

   Comment


   • #63
    2 tiếng thôi em
    Originally posted by 13520469 View Post
    13 bài bằng tiếng anh và nhiệm vụ là phải vừa dịch đề + suy nghĩ + code + sửa sai + sub mà trong time 3 tiếng thì hơi thốn thầy [MENTION=12238]toannv[/MENTION] ơi
    University of Information Technology
    Cao Văn Nhàn _ CE10520355
    SĐT: 0188 403 4943

    Email: caovannhan2002@gmail.com

    Comment


    • #64
     Tất cả chỉ là ngụy biện. Bạn Nhàn và bạn My mau up code lên.
     Đề thi của đợt thi lần 2 sẽ là tiếng Việt


     Untitled.png

     Comment


     • #65
      Code 3 bài 11942,12751,12699

      ----11942---
      #include <iostream>
      #include <algorithm>

      using namespace std;

      int main()
      {
      int n;
      int arr[10];
      int tmp[10];
      cin >> n;
      cout << "Lumberjacks:" << endl;
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
      int check = 0;
      for(int ii = 0; ii < 10; ii++){
      cin >> arr[ii];
      tmp[ii] = arr[ii];
      }
      sort(tmp, tmp + 10);
      for(int i = 0; i < 10; i++){
      if(tmp[i] != arr[i])
      {
      check = -1;
      break;
      }
      }
      if(check != 0)
      {
      check = 0;
      for(int i = 9; i >= 0; i--)
      {
      if(tmp[i] != arr[9 - i])
      {
      check = -1;
      }
      }
      }
      if(check == 0)
      cout << "Ordered" << endl;
      else cout << "Unordered" << endl;
      }
      return 0;
      }
      -----12699-----
      #include <iostream>
      #include <cstdio>
      using namespace std;
      double dd[1000005];
      int v[1000005];
      int d,s,a,mark;
      double solve(int n ){
      if( n == 1 )return 0.0;
      double &rt = dd[n];
      if(v[n] == mark) return rt;
      v[n] = mark;
      rt = 0;
      if( n%2!=0 )
      {
      rt += solve(n+1)+a;
      rt += solve(n-1)+s;
      rt /= 2.0;
      }
      else
      {
      rt += solve(n/2)+d;
      }
      return rt;
      }

      int main(){
      int t;
      cin>>t;
      for(int cs=0; cs<t;cs++){
      mark = cs+1;
      int n;
      cin>>n>>d>>s>>a;
      double kq=solve(n);
      printf("%.3lf\n",kq+a+d+s);
      }
      }
      -----12751-----
      #include <iostream>
      #include <cstdio>
      using namespace std;
      typedef long long ll;
      int main(){
      int st, n , k , x ;
      cin>>st;
      int cas=0;
      while (st--) {
      cas++;
      cin>>n>>k>>x;
      int t = ( n * ( n + 1 ) ) >> 1 ;
      int r = 0 ;
      for( int i = 0 ; i < k ; i++ ){
      r += x ;
      x++;
      }
      printf("Case %d: %d\n",cas,t-r);
      }

      return 0;
      }

      Comment


      • #66
       11942

       Code:
       #include<stdio.h>
       #include<iostream>
       #include<cstring>
       #include<string>
       #include<vector>
       #include<algorithm>
       #include<cmath>
       #include<map>
       #include<set>
       using namespace std;
       typedef long long ll;
       int test;
       vector<string> ans;
       int main(){
         //freopen("output.txt","w",stdout);
         //freopen("input.txt","r",stdin);
         cin >> test;
         ans.push_back("Lumberjacks:");
         while(test--){
           vector<int> v (10, 0);
           for(int a = 0; a < 10;a++)
             cin >> v[a];
           int sortedFront = 0;
           int sortedRev = 0;
           for(int i = 1; i < v.size();i++)
           {
             if(v[i] > v[i - 1])
               sortedFront++;
           }
           for(int i = v.size() - 2; i >= 0;i--)
           {
             if(v[i+1] < v[i])
               sortedRev++;
           }
           if(sortedFront == 9 || sortedRev == 9)
             ans.push_back("Ordered");
           else
             ans.push_back("Unordered");
         }
         for (int i = 0; i < ans.size(); i++)
           cout << ans[i] << endl;
       
         return 0;
       }
       12751
       Code:
       #include<stdio.h>
       #include<iostream>
       #include<cstring>
       #include<string>
       #include<vector>
       #include<algorithm>
       #include<cmath>
       #include<limits.h>
       #include<map>
       #include<sstream>
       #include<time.h>
       #include<set>
       using namespace std;
       typedef long long ll;
       int test , n , k , x ;
       int main(){
       
         //freopen("output.txt","w",stdout);
         //freopen("input.txt","r",stdin);
       
       
       
         cin>>test;
         for( int j = 1 ; j <= test ; j++ ) {
           scanf("%d%d%d",&n,&k,&x);
           int sum = ( n * ( n + 1 ) ) >> 1 ;
           int res = 0 ;
           for( int i = 0 ; i < k ; i++ ){
             res += x ;
             x++;
           }
       
           printf("Case %d: %d\n",j,sum-res);
         }
       
         return 0;
       }
       12619
       Code:
       #include<stdio.h>
       #include<iostream>
       #include<cstring>
       #include<string>
       #include<vector>
       #include<algorithm>
       #include<cmath>
       #include<limits.h>
       #include<map>
       #include<sstream>
       #include<time.h>
       #include<set>
       using namespace std;
       typedef long long ull;
       const int maxn = 1000001;
       ull numMOD = 1000000007;
       
       bool nprimes[maxn];
       int indexOfP[maxn], p[maxn / 10], N, test;
       
       ull power(ull a, ull b) {
        ull tich=a, ans=1;
        while(b>0){
         if((b&1)==1) ans=(ans*tich)%numMOD;
         b>>=1; tich=(tich*tich)%numMOD;
        }
        return ans;
       }
       void makePrimes(){
         nprimes[0] = nprimes[1] = true;
          for (int i = 2; i < maxn; i++) {
           if (!nprimes[i]) {
            p[N] = i;
            indexOfP[i] = N++;
            for (int j = i + i; j < maxn; j += i) {
             nprimes[j] = true;
            }
           }
          }
       }
       int main(){
       
         //freopen("output.txt","w",stdout);
         //freopen("input.txt","r",stdin);
         makePrimes();
       
          cin>>test;
          for(int CASE=1; CASE<=test; CASE++) {
           int D,G;
           cin>>D;
           ull times[maxn/10]={}, ans = 0, sum = 1;
           while (D--) {
            bool kt = false;
            cin>>G;
            if (G < 0) {
             G = -G;
             kt = true;
            }
            for (int j = 0; j < N && nprimes[G] && G >= p[j]; j++) {
             ull time = 0;
             while (!(G % p[j])) {
              G /= p[j];
              time++;
             }
             if (time) {
              sum = (sum * power(times[j] + 1, numMOD-2)) % numMOD;
              times[j] += time * (kt ? -1 : 1);
              sum = (sum * (times[j] + 1)) % numMOD;
             }
            }
            if (!nprimes[G]) {
             int j = indexOfP[G];
             sum = (sum * power(times[j] + 1, numMOD-2)) % numMOD;
             times[j] += kt ? -1 : 1;
             sum = (sum * (times[j] + 1)) % numMOD;
            }
            ans = (ans + sum) % numMOD;
           }
           cout<<"Case "<<CASE<<": "<<ans<<endl;
          }
       
         return 0;
       }
       University of Information Technology
       Cao Văn Nhàn _ CE10520355
       SĐT: 0188 403 4943

       Email: caovannhan2002@gmail.com

       Comment


       • #67
        ngụy biện gì đâu thầy T_T
        em nộp mà nó cứ báo compile error, dù chạy trên visual 2012 hay codeBlock đều ok, chọn cả 3 mode: Ansi C, C++, C++11 đều vậy T_T
        12776:
        Code:
        #include "stdafx.h"
        #include <iostream>
        using namespace std;
        
        int queri(int *a,int l,int r)
        {
        	int s=0,d=0;
        	for(int i=l;i<=r;i++)
        	{
        		for(int j=l;j<=r;j++)
        		{
        			if(a[i]!=a[j])
        				if(a[i]%a[j]==0)
        				{
        					d++;
        				}
        		}
        		if(d==0)
        			s++;
        		d=0;
        	}
        	return s;
        }
        
        int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
        {
        	int t;
        	cin>>t;
        	int **s;
        	s=new int*[t+1];
        	int ***qr;
        	qr=new int**[3];
        	qr[1]=new int*[t+1];
        	qr[2]=new int*[t+1];
        	for(int i=1;i<=t;i++)
        	{
        		int n,q;
        		cin>>n>>q;
        		s[i]=new int[n+2];
        		s[i][0]=n;
        		qr[1][i]=new int[q+1];
        		qr[2][i]=new int[q+1];
        		s[i][s[i][0]+1]=q;
        		for(int j=1;j<=n;j++)
        			cin>>s[i][j];
        		for(int j=1;j<=q;j++)
        			cin>>qr[1][i][j]>>qr[2][i][j];
        	}
        	for(int i=1;i<=t;i++)
        	{
        		cout<<"Case "<<i<<" :"<<endl;
        		for(int j=1;j<=s[i][s[i][0]+1];j++)
        		{
        			cout<<queri(s[i],qr[1][i][j],qr[2][i][j])<<endl;
        		}
        	}
        	return 0;
        }
        3422A Trịnh Quang Nghị, F7, Q8
        0938952106 - 0963952106
        Page bán phụ kiện điện thoại, pc giá rẻ

        Comment


        • #68
         Có khi bị lỗi do #include "stdafx.h" ???

         Comment


         • #69
          Ban tổ chức chính thức công bố 2 bạn:
          - 10520355 Cao Văn Nhàn đã đạt giải nhất
          - 11520233 Phạm Diễm My đã đạt giải nhì
          Giải nhất các bạn nhận tại PA201 và giải nhì sẽ nhận tại SVLAP.vn (chắc nhà tài trợ sẽ tài trợ thêm trà sữa )


          Các bạn sau được cộng ĐRL
          - 12520332 Cáp Hữu Quân (2 bài)
          - 11520094 Nguyễn Trí Hải (2 bài)
          - 13520469 Nguyễn Thành Long (2 bài)
          - 13521038 Hoàng Thế Vinh (2 bài)
          - 11520348 Nguyễn Duy Tân (1 bài)
          - 12520502 Võ Hắc Việt (2 bài)
          - 13520008 Trịnh Phước An (2 bài)
          - 12520980 Đặng Minh Trí (2 bài)
          - 12520334 Lê Minh Quân (1 bài)


          nếu kiểm tra thấy sai sót thì các bạn phản hồi Tôi trước thứ tư 03.09.2014
          Last edited by toannv; 30-08-2014, 11:44.

          Comment


          • #70
           Nữa đi thầy ơi
           https://sites.google.com/view/tri-hai-nguyen

           Comment


           • #71
            Originally posted by toannv View Post
            Có khi bị lỗi do #include "stdafx.h" ???
            không luôn thầy T_T
            em đã thử hết mọi cách, bỏ #include "stdafx.h", thay _tmain = main, chọn language là C++ hay C++11 hay Ansi C đều ko được T_T, thà nó ra Wrong Answer thì cũng đỡ tức (
            3422A Trịnh Quang Nghị, F7, Q8
            0938952106 - 0963952106
            Page bán phụ kiện điện thoại, pc giá rẻ

            Comment


            • #72
             Originally posted by 13520336 View Post
             không luôn thầy T_T
             em đã thử hết mọi cách, bỏ #include "stdafx.h", thay _tmain = main, chọn language là C++ hay C++11 hay Ansi C đều ko được T_T, thà nó ra Wrong Answer thì cũng đỡ tức (
             Em chú ý là máy em có cài đầy đủ VS rồi GCC nên viết sao cũng đc. Còn máy của "nó" chỉ có GCC nên mới báo lỗi.
             Em lấy ví dụ ở post#1 của Tôi để chạy thử và lấy đó làm cái khung. Vì vậy nên mới có màn thi thử để các bạn quen.

             Dự kiến 2 tuần nữa sẽ có cuộc thi nữa.

             Comment


             • #73
              Originally posted by toannv View Post
              Em chú ý là máy em có cài đầy đủ VS rồi GCC nên viết sao cũng đc. Còn máy của "nó" chỉ có GCC nên mới báo lỗi.
              Em lấy ví dụ ở post#1 của Tôi để chạy thử và lấy đó làm cái khung. Vì vậy nên mới có màn thi thử để các bạn quen.

              Dự kiến 2 tuần nữa sẽ có cuộc thi nữa.
              Cuộc thi đó có đề tiếng Việt không thầy. Đề tiếng Anh em đọc hoa cả mắt luôn

              Comment


              • #74
               Originally posted by toannv View Post

               Dự kiến 2 tuần nữa sẽ có cuộc thi nữa.
               Nếu là đề tiếng Việt hi vọng sẽ có được giải thưởng :love:

               Comment


               • #75
                Originally posted by 13520336 View Post
                không luôn thầy T_T
                em đã thử hết mọi cách, bỏ #include "stdafx.h", thay _tmain = main, chọn language là C++ hay C++11 hay Ansi C đều ko được T_T, thà nó ra Wrong Answer thì cũng đỡ tức (
                Bạn đăng nhập mail đăng ký tài khoản của bạn trên UVA để xem báo lỗi compiler là gì nhé !

                Comment

                LHQC

                Collapse
                Working...
                X