Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nơi luyện tập về lập trình C - Môn Nhập môn Lập trình

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 14520662
  replied
  Thầy cho em cái Mẫu input từ bài K trở đi với!
  Ví dụ như Bài Lũy Thừa thì mình cho nó lặp vô hạn có điều kiện dừng không?
  Ví dụ bài Ceasar code nó bị Time Limit Exceeded?
  PHP Code:
  main()
  {
      
  char s[100];
      while(
  1)
      {
         
  gets(s);
         if(
  s[0]=='\0') break;
          if(
  s[0]=='~')
      {
          
  decryption(s,ch2num(s[1]));
          
  printf("%s\n",s);
      }
      else 
  printf("%s\n",s);
      }

  Last edited by toannv; 27-12-2014, 10:51.

  Leave a comment:


 • 14520138
  replied
  Một dấu cách không biết vô tình hay cố ý của thầy trong bộ test đã làm e tan nát :sosad:

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520538 View Post
  thầy ơi cho e xin bộ test câu G
  Đây là lần hiếm hoi Tôi cung cấp bộ test
  Attached Files

  Leave a comment:


 • 14520538
  replied
  thầy ơi cho e xin bộ test câu G

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520138 View Post
  Cảm ơn thầy! Mà tại sao khi dùng công thức tính nhanh thì không đúng mà dùng vòng lặp thì lại đúng?Khó hiểu @@
  Vòng lặp đúng thực tế hơn

  Leave a comment:


 • 14520138
  replied
  Cảm ơn thầy! Mà tại sao khi dùng công thức tính nhanh thì không đúng mà dùng vòng lặp thì lại đúng?Khó hiểu @@

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520138 View Post
  Thầy ơi cho em hỏi code của em bị sai chỗ nào mà submit k được? Nó cứ bị wrong answer @@
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  main()
  {
      
  FILE *f;
      
  int n,i,temp1;
      
  float temp2;
      
  double temp;
      
  f=fopen("BaiI.inp","rt");
      
  fscanf(f,"%d",&n);
      for (
  i=0;i<n;i++)
          {
              
  fscanf(f,"%lf",&temp);//so tien
              
  fscanf(f,"%d",&temp1);//so thang
              
  fscanf(f,"%f",&temp2);//lai suat
              
  printf ("%lld\n",(unsigned long long)(temp*pow(1+temp2,temp1)+0.5));
          }
      
  fclose(f);

  Bài này của em đúng. Em yên tâm

  Leave a comment:


 • 14520138
  replied
  Thầy ơi cho em hỏi code của em bị sai chỗ nào mà submit k được? Nó cứ bị wrong answer @@
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  main()
  {
      
  FILE *f;
      
  int n,i,temp1;
      
  float temp2;
      
  double temp;
      
  f=fopen("BaiI.inp","rt");
      
  fscanf(f,"%d",&n);
      for (
  i=0;i<n;i++)
          {
              
  fscanf(f,"%lf",&temp);//so tien
              
  fscanf(f,"%d",&temp1);//so thang
              
  fscanf(f,"%f",&temp2);//lai suat
              
  printf ("%lld\n",(unsigned long long)(temp*pow(1+temp2,temp1)+0.5));
          }
      
  fclose(f);

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520138 View Post
  Thầy ơi cho em hỏi mấy bài đòi hỏi output là "n dòng lưu trữ" ví dụ như bài I :Lãi suất ngân hàng thì mình phải xuất như thế nào mới đúng ?
  Ví dụ có ghi rõ đó em: xuất ra màn hình n dòng, mỗi dòng một kết quả

  Leave a comment:


 • 14520138
  replied
  Thầy ơi cho em hỏi mấy bài đòi hỏi output là "n dòng lưu trữ" ví dụ như bài I :Lãi suất ngân hàng thì mình phải xuất như thế nào mới đúng ?

  Leave a comment:


 • 14520052
  replied
  Originally posted by toannv View Post
  Do em đặt tên file có khoảng cách
  Cảm ơn thầy! Rút kinh nghiệm

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520052 View Post
  E copy ra file mới thì submit đc. @@! chẳng hiểu nỗi !!
  Do em đặt tên file có khoảng cách

  Leave a comment:


 • 14520052
  replied
  Originally posted by toannv View Post
  Tôi đưa lên chạy được mà em. Có bạn post nhầm file exe lên như bạn 14520976, khi post bài B.
  E copy ra file mới thì submit đc. @@! chẳng hiểu nỗi !!

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520052 View Post
  Thầy ơi cho em hỏi. Sao trên máy tính của mình chương trình chạy bình thường mà khi submit lại bị báo Compilation Error??
  Cụ thể là code của e đây @@! và một số bạn cũng bị mà k rõ nguyên nhân lắm. Thầy nói rõ hơn về lỗi này giúp e
  Tôi đưa lên chạy được mà em. Có bạn post nhầm file exe lên như bạn 14520976, khi post bài B.
  Attached Files
  Last edited by toannv; 24-12-2014, 21:06.

  Leave a comment:


 • 14520052
  replied
  Thầy ơi cho em hỏi. Sao trên máy tính của mình chương trình chạy bình thường mà khi submit lại bị báo Compilation Error??
  Cụ thể là code của e đây @@! và một số bạn cũng bị mà k rõ nguyên nhân lắm. Thầy nói rõ hơn về lỗi này giúp e

  PHP Code:
  #include <stdio.h>

  char LayBit(long long n,char i)    //Lay bit o vi tri i
  {
      if (
  n<0)    n=-n;
      return (
  n>>i)%2+48;        //+48 --> ki tu '0' or '1'
  }

  char Byte(long long n)            //xem n la so bao nhiu Byte
  {
      if (
  n<0)    n=-n;
      
  char x;
      
  x=1;
      while (
  n/2!=0)
      {
          
  n=n/2;
          
  x++;
      }
      return 
  x;
  }

  main()
  {
      
  int n;
      
  long long a;
      
  FILEf;
      
  fopen("BaiE.inp","rt");
      
  fscanf(f,"%d",&n);

      while(
  n>0)
      {
          
  fscanf(f,"%lld",&a);
          
  char str[65];
          
  int i;
          
  //Khoi tao chuoi 0000..0000
          
  for (i=0;i<64;i++)
              
  str[i]='0';
          
  str[64]=0;
          
          
  //Buoc 1: lay ma nhi phan
          
  for (i=0;i<Byte(a);i++)
              
  str[63-i]=LayBit(a,i);
          
          
  //Thuc hien khi a la so am
          
  if (a<0)
          {
              
  //Buoc 2: Dao bit
              
  for (i=0;i<64;i++)
                  if (
  str[i]=='0')    str[i]='1';
                  else                
  str[i]='0';
              
              
  //Buoc 3: Cong 1
              
  if (str[63]=='0')    str[63]='1';
              else
              {
                  
  i=63;
                  while (
  str[i-1]!='0')
                  {
                      
  str[i]='0';
                      
  i--;
                  }
                  
  str[i]='0';
                  if (
  i>0)    str[i-1]='1';
              }
              
              
  //Buoc 4: Cho bit dau = 1
              
  str[0]='1';    
          }
          
  printf("%s\n",str);
          
  n--;
      }
      
  fclose(f);

  Last edited by 14520052; 24-12-2014, 18:31.

  Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X