Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lỗi trong bài phân số.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Lỗi trong bài phân số.

  Code của em:
  Code:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  using namespace std;
  class frac
  {
  	long num;//numerator
  	long den;//denomirator
  public:
  	friend class fracArray;
  	friend ostream& operator<<(ostream&, frac &);
  	friend istream& operator>>(istream&, frac &);
  	friend frac operator + (frac a, frac b);
  	friend frac operator - (frac a, frac b);
  	friend frac operator * (frac a, frac b);
  	friend frac operator / (frac a, frac b);
  	void input()
  	{
  		cout << "enter numerator = " << endl;
  		cin >> num;
  		cout << "enter denomirator = " << endl;
  		cin >> den;
  	}
  	long max_divisor(long a, long b)
  	{
  		int m;
  		while (b != 0)
  		{
  			m = b;
  			b = a%b;
  			a = m;
  		}
  		return a;
  	}
  	void easy()
  	{
  		long usc = max_divisor(num, den);
  		num /= usc;
  		den /= usc;
  		if (den < 0)
  		{
  			den = -den, num = -num;
  		}
  		if (num == 0)
  			den = 1;
  	}
  	void set(long t, long m)
  	{
  		if (m)
  		{
  			t = num, m = den;
  			easy();
  		}
  	}
  	frac(long t, long m) :num(t), den(m)
  	{
  		set(t, m);
  	}
  	frac(long t) :num(t), den(1)
  	{
  		set(t, 1);
  	}
  	bool operator > (frac &b) const
  	{
  		return ((num*b.den - den*b.num)*(den*b.den) > 0);
  	}
    operator double() const
  	{
  		return double(num) / den;
  	}
    
  };
  long max_divisor(long a, long b)
  {
  	int m;
  	while (b != 0)
  	{
  		m = b;
  		b = a%b;
  		a = m;
  	}
  	return a;
  }
  void restore(double &a)
  {
  
  	double b;
  	long c = 1, d;
  	for (int i = 1; i <= 100; i++)
  	{
  		b = a*pow(10, i);
  		d = (long)(a*pow(10, i));
  		if ((b == d))
  		{
  			c = i;
  			break;
  		}
  	}
  	long e = pow(10, c);
  	long f = max_divisor(d, e);
  	d /= f; e /= f;
  	cout << d << "/" << e << endl;
  }
  frac operator - (frac a, frac b)
  {
  	return frac(a.num*b.den - a.den*b.num, a.den*b.den);
  }
  frac operator + (frac a, frac b) 
  {
  	return frac(a.num*b.den + a.den*b.num, a.den*b.den);
  }
  frac operator * (frac a, frac b)
  {
  	return frac(a.num*b.num, a.den*b.den);
  }
  frac operator / (frac a, frac b)
  {
  	return frac(a.num*b.den, a.den*b.num);
  }
  ostream& operator<<(ostream &os,frac &b)
  {
  	b.easy();
  	return os << b.num << "/" << b.den;
  }
  istream& operator>>(istream &is,frac &b)
  {
  	return is>>b.num>>b.den;
  }
  class fracArray
  {
  	int k;
  	frac *a;
  public:
  	void inputArray()
  	{
  		cout << "enter number of frac-array = " << endl;
  		cin >> k;
  		a = (frac*)malloc(sizeof(frac)*k);
  		for (int i = 1; i <= k; i++)
  		{
  			cout << "enter a[" << i << "] = " << endl;
  			cin >> a[i];
  		}
  	}
  	void output()
  	{
  		for (int i = 1; i <= k; i++)
  		{
  			cout << "a[" << i << "] = " << a[i]<<endl;
  		}
  	}
  	frac sum()
  	{
  		frac b = a[1];
  		for (int i = 2; i <= k; i++)
  		{
  			b = b + a[i];
  		}
  		return b;
  	}
  	frac max()
  	{
  		frac b = a[1];
  		for (int i = 1; i <= k; i++)
  		{
  			if (a[i] > b)
  				b = a[i];
  		}
  		return b;
  	}
  	frac min()
  	{
  		frac b = a[1];
  		for (int i = 1; i <= k; i++)
  		{
  			if (b > a[i])
  				b = a[i];
  		}
  		return b;
  	}
  	void sort()
  	{
  		for (int i = 1; i < k; i++)
  		{
  			for (int j = i + 1; j <= k; j++)
  			{
  				if (a[i] > a[j])
  					swap(a[i], a[j]);
  			}
  		}
  	}
  	void swap(frac &a, frac &b)
  	{
  		frac m = a;
  		a = b;
  		b = m;
  	}
  };
  int main()
  {
  	frac a(9, 4),b(0,1),c(0,1);
  	double B = sqrt(a);
  	cout << "=========================================================================================" << endl;
  	cout << "sqrt(a) =";
  	restore(B);
  	cout << "=========================================================================================" << endl;
  	cout << "enter frac a :" << endl;
  	a.input();
  	cout << "enter frac b :" << endl;
  	b.input();
  	c = a + b;
  	cout << "a + b = " << c<<endl;
  	c = a - b;
  	cout << "a - b = " << c << endl;
  	c = a*b;
  	cout << "a x b = " << c << endl;
  	c = a/b;
  	cout << "a : b = " << c << endl;
  	cout << "=========================================================================================" << endl;
  	fracArray k;
  	cout << "enter frac array :" << endl;
  	k.inputArray();
  	k.output();
  	cout << "=========================================================================================" << endl;
  	cout << "maximum = " << k.max() << endl;
  	cout << "=========================================================================================" << endl;
  	cout << "minimum = " << k.min() << endl;
  	cout << "=========================================================================================" << endl;
  	cout << "sum all = " << k.sum() << endl;
  	cout << "=========================================================================================" << endl;
  	cout << "from small to big :" << endl;
  	k.sort();
  	k.output();
  	cout << "===========================================THE END===========================================" << endl;
  	system("pause");
  	return 0;
  }
  Kết quả bị lỗi ở chỗ max, min và sum, các bạn (anh/chị) gợi ý mình fix với nhé :happy:
  aq.png
  À quên , lỗi là kết quả xuất ra là phân số nhưng lại xuất ra kiểu double.:surrender:
  Last edited by 14520580; 15-04-2015, 16:12.
  Vn-zoom và game bản quyền

 • #2
  Bởi vì trong class frac có định nghĩa ép kiểu về kiểu dữ liệu cơ sở là double, nên lúc gọi k.max(), min, ...v.v. trả về frac, trình biên dịch sẽ tự động ép về kiểu dữ liệu cơ sở double , nên cout sẽ gọi ra phương thức in kiểu double chứ không gọi đến toán tử << đã được nạp chồng. Thường thì có định nghĩa ép kiểu về kiểu dữ liệu cơ sở thì không cần phải nạp chồng <<.

  Comment


  • #3
   vẫn còn may là nó không sinh lỗi mà chỉ chuyển kiểu. khắc phục thì bạn phải ép kiểu phân số để nó xuất đúng định dạng

   Comment


   • #4
    Thực ra là mình đã tự chỉnh lại rồi, cảm ơn mọi người nhé
    Vn-zoom và game bản quyền

    Comment

    LHQC

    Collapse
    Working...
    X