Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 8

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 8

  Ngày mai phòng máy sẽ mở cửa lúc 9:30 và học lúc 10:00.
  Các bạn sẽ tiếp tục làm về đệ qui.

 • #2
  PHP Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define MAX 10

  int n,m;
  int A[MAX];            //mang luu loai tien
  int result[MAX];    //mang luu ket qua

  void print(intnumber,int size);
  void back(int moneyint i);

  main()
  {
      
  cout<<"So tien: "cin>>n;
      
  cout<<"So loai tien: "cin>>m;
      for (
  int i=0i<mi++)
      {
          
  cout<<"A["<<i<<"] = ";
          
  cin>>A[i];
      }
      
  back(n,0);
  }

  void print(intnumber,int size)
  {
      
  int i;
      for (
  i=0;i<size-1;i++)
          
  printf("%2d x%2d +",A[i],number[i]);
      
  printf("%2d x%2d\n",A[i],number[i]);
  }

  void back(int moneyint i)
  {
      if (
  money==0)
          print(
  resultm);
      else if (
  i<m)
      {
          
  int temp money/A[i];
          for (
  int k=0k<=tempk++)
          {
              
  result[i] = k;
              
  back(money k*A[i], i+1);    
          }
      }

  Comment


  • #3
   Chia tiền bằng pp đệ quy &amp; quay lui

   code mình dùng pp đệ quy quay lui, sử dụng 1 vòng for
   PHP Code:
   #include <stdio.h>
   int x[50], t[50], n1;

   void init()
   {
       
   printf("\nNhap n = ");
       
   scanf("%d", &n);
       
   x[0] = 1;
       
   t[0] = 0;
   }

   void output(int k)
   {
       
   printf("\n[%d]  %d = "hn);
       for (
   int i 1ki++)
           
   printf(" %d + "x[i]);
       
   printf("%d"x[k]);
       
   h++;
   }

   void Try(int i)
   {
       for (
   int j x[1]; <= ((t[1]) / 2); j++)
       {
           
   x[i] = j;
           
   t[i] = t[1] + j;
           Try(
   1);
       }
       
   x[i] = t[1];
       
   output(i);
   }

   int main()
   {
       
   init();
       Try(
   1);

   Share to be shared !
   http://thientoan.info

   Comment


   • #4
    tìm max bằng đệ quy

    Code:
    int MAX(int *a, int n)
    {
    	if (n == 1)
    		return *a;
    	int d = n / 2;
    	int m1 = MAX(a + d , d);
    	int m2 = MAX(a, d);
    	return max(m1, m2); // #define max(a , b) ((a > b) ? a : b)
    }
    Last edited by 13521005; 28-07-2015, 11:55.

    Comment


    • #5
     PHP Code:
     #include <stdio.h>
     #include <stdlib.h>

     int Max(intA,int n)
     {
         if (
     n==1)
             return 
     A[0];
         else
         {
             
     int temp1temp2;
             
     temp1 Max (A,n/2);
             
     temp2 Max (A+n/2,n-n/2);
             return 
     temp1>temp2?temp1:temp2;
         }
     }

     main()
     {
         
     int n,i;
         
     scanf("%d",&n);
         
     int A[n];
         for (
     i=0;i<n;i++)
         {
             
     A[i] = rand()%100;
             
     printf("%d ",A[i]);    
         }
         
     printf("\nMax: %d",Max (A,n));

     Comment


     • #6
      Max - Min
      PHP Code:
      #include <stdio.h>

      int max(int a[],int leftint right)
      {
          
      int max1,max2;
          if (
      left==right) return a[left];
          else
          {
              
      max1=max(a,left,(left+right)/2);
              
      max2=max(a,(left+right)/2+1,right);
              if(
      max1>max2) return max1;
              else return 
      max2;
          }
      }

      int min(int a[],int leftint right)
      {
          
      int min1,min2;
          if (
      left==right) return a[left];
          else
          {
              
      min1=min(a,left,(left+right)/2);
              
      min2=min(a,(left+right)/2+1,right);
              if(
      min1<min2) return min1;
              else return 
      min2;
          }
      }

      int main()
      {
          
      int a[1000],n,i;
          
      printf("Nhap n: "); scanf("%d",&n);
          for (
      i=0;i<n;i++)
              
      scanf("%d",&a[i]);
          
      printf("\nMax: %d",max(a,0,n-1));
          
      printf("\nMin: %d",min(a,0,n-1));
          return 
      0;

      Comment


      • #7
       Hàm luỹ thừa
       PHP Code:
       int pow(int xint n)
       {
           if (!
       n)    
               return 
       1;
           else if (
       == 1)
               return 
       x;
           else if (
       == 2)
               return 
       x;
           else 
           {
               if (!(
       2))
               {
                   return 
       pow(pow(x2), 2);
               }
               else
                   return 
       pow(pow(x2), 2) * x;
           }

       Comment


       • #8
        Tính lũy thừa - sử dụng Bitwise & đệ quy

        PHP Code:
        #include <stdio.h>

        int power(int numint n);

        void main()
        {
            
        printf("%d"power(315));
        }

        int power(int numint n)
        {
            if (
        == 1)
            {
                return 
        num;
            }
            else
            {
                
        int result 0;
                
        int i 1;
                
        int t 0;

                while ( 
        )        //find the maximum power of two
                
        {
                    
        i;
                    
        << 1;
                }

                
        1;
                
        result num;

                while ( 
        )
                {
                    
        result result result;
                    
        << 1;
                }                    
        //get num^t

                
        t;

                
        result result power(numi);    //Calculate the remaing (n - t)

                
        return result;
            }

        Last edited by 13520564; 28-07-2015, 18:23.

        Comment

        LHQC

        Collapse
        Working...
        X