User: vanhl
Infraction: spam
Points: 1

Administrative Note:
Tạo nhiều topic trùng nội dung

Message to User:
Tạo nhiều topic trùng nội dung tại nhiều box khác nhau.