Em có thắc mắc tại sao đến giờ khoa mạng máy tính vẫn chưa có danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt ngiệp đợt 2 trong khi ngày 09/10 là hết hạn nộp hồ sơ. Khoa khoa học máy tính, hế thống, phần mềm đều đã có danh sách từ mấy ngày trước.