Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Hè 2016] - Trao đổi Cuộc thi Lập trình UIT ACM Online lần 1

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Hè 2016] - Trao đổi Cuộc thi Lập trình UIT ACM Online lần 1

  [Hè 2016] - Trao đổi Cuộc thi Lập trình UIT ACM Online lần 1


  Các bạn upload code các bài giải được tại đây để thảo luận nhé.


  Thông tin cuộc thi và kết quả tại Fanpage cuộc thi:
  facebook.com/uit.acm

  Last edited by UIT.ACM; 25-08-2016, 00:39.

 • #2
  Screenshot (5).png
  Mình chạy cứ báo lỗi này...không biết làm sao..thêm dấu ngoặc tròn gì đâu nhỉ???

  Comment


  • #3
   Câu A:
   Code:
   #include<bits/stdc++.h>
   using namespace std;
   
   char a[10000000];
   char b[10000000];
   
   int main()
   {
     int i, k, t, n, na, nb;
     scanf("%d", &n);
     while(n--)
     {
       scanf("%s %s", &a, &b);
       na = strlen(a);
       nb = strlen(b);
       k = 0;
       for(i = 0; i < nb; i++)
       {
         t = b[i]+(a[k]-'A')%26;
         if(t > 'Z')
           t -= 26;
         b[i] = t;
         k = (k + 1)%na;
       }
       printf("%s\n", b);
     }
     return 0;
   }
   Code:
   #include<bits/stdc++.h>
   using namespace std;
   
   char a[10000000];
   char b[10000000];
   
   int main()
   {
     int i, k, t, n, na, nb;
     scanf("%d", &n);
     while(n--)
     {
       scanf("%s %s", &a, &b);
       na = strlen(a);
       nb = strlen(b);
       k = 0;
       for(i = 0; i < nb; i++)
       {
         t = b[i]+(a[(k++)%na]-'A')%26;
         if(t > 'Z')
           t -= 26;
         printf("%c", t);
       }
       printf("\n");
     }
     return 0;
   }
   Câu E:
   Code:
   #include<stdio.h>
   #include<string.h>
   
   char s[1000009];
   char tr[1000009];
   
   bool precheck()
   {
     int i, j, n = strlen(s), c = 0;
     for(i = n/2-1; i >= 0; i--)
     {
       if(s[i] < s[n-i-1])
         return false;
       if(s[i] == s[n-i-1])
         c++;
       if(s[i] > s[n-i-1])
         break;
     }
     if(c == n/2)
       return false;
     if(n&1)
       s[n/2+1] = '\0';
     else
       s[n/2] = '\0';
     printf("%s", s);
     for(i = n/2-1; i >= 0; i--)
       printf("%c", s[i]);
     return true;
   }
   
   void inc()
   {
     int i = 0, d = 1, t;
     while(tr[i] != '\0')
     {
       t = tr[i] + d - 48;
       tr[i] = t%10+48;
       d = t/10;
       i++;
     }
     if(d)
     {
       tr[i] = '1';
       tr[i+1] = '\0';
     }
   }
   
   void sol()
   {
     if(!strcmp(s, "9"))
     {
       printf("11");
       return;
     }
     int i, j;
     int n = strlen(s);
     int m = n/2, d = 0;
     if(n&1)
       d = 1;
     for(i = 0; i < m; i++)
     {
       tr[i+d] = s[m-i-1];
     }
     tr[m+d] = '\0';
   
     if(d)
     {
       tr[0] = s[m];
       inc();
       if(strlen(tr) > m+1)
       {
         for(i = m+1; i > 1; i--)
           printf("%c", tr[i]);
         printf("%s", tr);
         return;
       }
   
       for(i = m; i >= 0; i--)
         printf("%c", tr[i]);
       for(i = 1; i <= m; i++)
         printf("%c", tr[i]);
       return;
     }
     inc();
     if(strlen(tr) > m)
     {
       for(i = m; i > 0; i--)
         printf("%c", tr[i]);
       printf("%s", tr);
       return;
     }
     for(i = m-1; i >= 0; i--)
       printf("%c", tr[i]);
     printf("%s", tr);
   }
   
   int main()
   {
     scanf("%s", &s);
     if(!precheck())
       sol();
   }
   Câu F:
   Code:
   #include<stdio.h>
   
   int main()
   {
     long long u, v, n, x, y, d = 0, rs = 0;
     scanf("%lld %lld %lld", &u, &v, &n);
     if(n == 1)
     {
       printf("%lld", u*v);
       return 0;
     }
     x = (u/n);
     y = (v/n);
     if(v%n == 0 && u % n == 0)
     {
       printf("%lld", x*y);
       return 0;
     }
     if(v%n&& u % n)
     {
       printf("%lld", (x+1)*(y+1));
       return 0;
     }
     if(v%n)
     {
       printf("%lld", (x+0)*(y+1));
       return 0;
     }
     //if(v%n)
     {
       printf("%lld", (x+1)*(y+0));
       return 0;
     }
     return 0;
   }
   Câu G:
   Code:
   #include<iostream>
   #include<sstream>
   #include<string>
   #include<algorithm>
   #include<vector>
   
   using namespace std;
   
   string s;
   string t;
   vector<string> rs;
   
   int main()
   {
     getline(cin, s);
     int i, n;
     istringstream ss(s);
     while (ss>>t)
       rs.push_back(t);
     n = rs.size();
     reverse(rs.begin(), rs.end());
     for(i = 0; i < n; i++)
       cout<<rs[i]<<" ";
   }
   Code:
   #include<iostream>
   #include<sstream>
   #include<string>
   #include<algorithm>
   #include<vector>
   
   using namespace std;
   
   string s;
   string rs[10000009];
   
   int main()
   {
     getline(cin, s);
     int i, n = 0;
     istringstream ss(s);
     while (ss>>rs[n++]);
     for(i = n-2; i >= 0; i--)
       cout<<rs[i]<<" ";
   }
   sáng rảnh sửa lại câu A với G cho bớt ngu hơn cái trong bài thi tí.
   phần sửa dưới phần code trong bài, vẫn dùng ý tưởng cũ
   Last edited by 14520820; 25-08-2016, 07:04. Reason: thêm code

   Comment


   • #4
    Câu A:
    Code:
    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    
    int T,N,M;
    char S[1000010],K[1000010];
    
    
    int main()
    {
      scanf("%d",&T);
    
      while(T--)
      {
        scanf("%s%s",K,S);
    
        N=strlen(K);
        M=strlen(S);
    
        for(int i=0;i<M;i++)
          printf("%c",char((S[i]+K[i%N]-'A'-'A')%26+'A'));
    
        printf("\n");
      }
    }
    Câu C:
    Code:
    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    
    long long a[2010];
    long long b[4000010];
    
    long long i,j,N,Count;
    
    int main()
    {
      scanf("%lld",&N);
    
      for(i=0;i<N;i++)
      {
        scanf("%lld",&a[i]);
        a[i]+=1000000;
      }
    
      for(i=1;i<N-1;i++)
        for(j=0;j<i;j++)
          b[a[i]+a[j]]++;
    
      for(i=N-2;i>=0;i--)
      {
        for(j=0;j<i;j++)
        {
          b[a[i]+a[j]]--;
        }
    
        for(j=i+1;j<N;j++)
        {
          Count+=b[4000000-a[i]-a[j]];
        }
      }
    
      printf("%lld",Count);
    }
    Câu F:
    Code:
    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    
    unsigned long long N,B,A;
    
    int main()
    {
      scanf("%llu%llu%llu",&A,&B,&N);
    
      printf("%llu",(A/N+!!(A%N))*(B/N+!!(B%N)));
    }
    Câu G:
    Code:
    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    
    string s[100000];
    int i;
    int main()
    {
      while(cin>>s[i++]);
      i--;
      while((--i)>=0)
        cout<<s[i]<<' ';
    }

    Comment


    • #5
     Câu A
     Code:
     #include <string>
     #include <iostream>
     using namespace std;
     
     
     char cal(char x, char y)
     {
       char r=x+(y-'A');
       if(r>'Z')
         r=r-26;
       return r;
     }
     
     
     int main()
     {
       string s1, s2;
       int n;
       cin >> n;
       while((--n)>=0)
       {
         cin >> s1 >> s2;
         for(int i=0; i<s2.length(); i++)
           s2[i]=cal(s2[i],s1[i%s1.length()]);
         cout << s2 << endl;
       }
       return 0;
     }
     PHP Code:
     Full nameThai Viet Phong
     Facebook
     www.facebook.com/ThaiVietPhong.ITM
     Email
     thaivietphong.net@gmail.com 
     Tìm trước khi hỏi bạn sẽ giỏi hơn mỗi khi tìm

     Comment


     • #6
      Originally posted by 15520426 View Post
      [ATTACH=CONFIG]19840[/ATTACH]
      Mình chạy cứ báo lỗi này...không biết làm sao..thêm dấu ngoặc tròn gì đâu nhỉ???
      kết quả của bạn sai. bạn có thể up code lên đây mọi người xem. hoặc gửi code cho ai đó làm đc người ta sửa cho.

      Comment


      • #7
       Help

       Xem giúp mình câu E với ko biết sai ở đâu
       Code:
       #include <iostream>#include <string>
       using namespace std;
       
       
       void inc(string &s,long long vt)
       {
         long long c=1, i=vt;
       
       
         while(c==1 && i>=0)
         {
           (s[i])++;
           c=0;
           if(s[i]>'9')
           {
             c=1;
             s[i]='0';
           }
           i--;
         }
         if(c==1)
           s="1"+s;
       }
       int main()
       {
         string s;
         long long v=-1;
         getline(cin,s);
         inc(s,s.length()-1);
         for(long long i=s.length()/2-1; i>=0; i--)
         {
           if(s[i]>s[s.length()-i-1])
           {
             s[s.length()-i-1]=s[i];
           }
           else
           if(s[i]<s[s.length()-i-1])
           {
             v=0;
             break;
           }
         }
         if(v==0)
         {
           v=s.length()/2+(s.length()%2==1)-1;
           inc(s,v);
           for(long long i=s.length()/2-1; i>=0; i--)
             s[s.length()-i-1]=s[i];
         }
         cout << s;
       }
       PHP Code:
       Full nameThai Viet Phong
       Facebook
       www.facebook.com/ThaiVietPhong.ITM
       Email
       thaivietphong.net@gmail.com 
       Tìm trước khi hỏi bạn sẽ giỏi hơn mỗi khi tìm

       Comment


       • #8
        Câu G:
        Code:
        import java.util.Scanner;
        public class G {
          public static void main(String[] args) {
            Scanner in = new Scanner(System.in);
            String s;
            s= in.nextLine();
            String[] arr = s.split(" ");
            int n = arr.length ;
            String[] arr2 = new String[n];
            
            int i=0;
            while (n>0)
            {
              arr2[i]=arr[n-1];
              i++;
              n--;
            }
            for (int j=0;j<arr2.length;j++)
            {
              if (j!=arr2.length-1)
                System.out.print(arr2[j]+" ");
              else
                System.out.print(arr2[j]);
            }
          } 
        }

        Comment


        • #9
         Originally posted by 15520426 View Post
         [ATTACH=CONFIG]19840[/ATTACH]
         Mình chạy cứ báo lỗi này...không biết làm sao..thêm dấu ngoặc tròn gì đâu nhỉ???
         Đó chỉ là warning không gây ảnh hưởng gì bạn ơi, complier cũng đã báo là biên dịch thành công rồi mà, có lẽ bạn sai thuật toán thôi.

         Comment


         • #10
          Originally posted by 14520674 View Post
          Xem giúp mình câu E với ko biết sai ở đâu
          Code:
          #include <iostream>#include <string>
          using namespace std;
          
          
          void inc(string &s,long long vt)
          {
            long long c=1, i=vt;
          
          
            while(c==1 && i>=0)
            {
              (s[i])++;
              c=0;
              if(s[i]>'9')
              {
                c=1;
                s[i]='0';
              }
              i--;
            }
            if(c==1)
              s="1"+s;
          }
          int main()
          {
            string s;
            long long v=-1;
            getline(cin,s);
            inc(s,s.length()-1);
            for(long long i=s.length()/2-1; i>=0; i--)
            {
              if(s[i]>s[s.length()-i-1])
              {
                s[s.length()-i-1]=s[i];
              }
              else
              if(s[i]<s[s.length()-i-1])
              {
                v=0;
                break;
              }
            }
            if(v==0)
            {
              v=s.length()/2+(s.length()%2==1)-1;
              inc(s,v);
              for(long long i=s.length()/2-1; i>=0; i--)
                s[s.length()-i-1]=s[i];
            }
            cout << s;
          }
          sai rồi nha
          19991111 => 19999991
          chứ k phải 20000002

          Comment


          • #11
           BTC không bắt thí sinh thức để tra khảo về code hay gì nữa hả. giờ em đi ngủ đây. :go:
           chúc các bạn buổi sáng tốt lành :nosebleed:

           Comment


           • #12
            Mình có chỉnh lại câu C cho dễ hiểu hơn:

            + Ý tưởng:
            xét C = a[i] và D = a[j] (j>i) đếm số cặp (A = a[x]) + (B = a[y]) thỏa mãn (A+B)+(C+D)=0 (x,y<i; x!=y)
            + Độ phức tạp O(N^2)

            Code:
            #include<bits/stdc++.h>
            using namespace std;
            
            long long a[2010];
            long long b[4000010];
            
            long long i,j,N,Count;
            
            int main()
            {
              scanf("%lld",&N);
            
              for(i=0;i<N;i++)
              {
                scanf("%lld",&a[i]);
                a[i]+=1000000;
              }
            
              for(i=1;i<N-1;i++)
              {
                for(j=i+1;j<N;j++)
                  Count+=b[4000000-a[i]-a[j]];
            
                for(j=0;j<i;j++)
                  b[a[i]+a[j]]++;
              }
            
              printf("%lld",Count);
            }
            Last edited by 14520903; 25-08-2016, 07:12.

            Comment


            • #13
             Originally posted by 14520820 View Post
             sai rồi nha
             19991111 => 19999991
             chứ k phải 20000002
             thanks đã hiểu
             PHP Code:
             Full nameThai Viet Phong
             Facebook
             www.facebook.com/ThaiVietPhong.ITM
             Email
             thaivietphong.net@gmail.com 
             Tìm trước khi hỏi bạn sẽ giỏi hơn mỗi khi tìm

             Comment


             • #14
              Tại sao trường tổ chức thi mà không thông báo với em một tiếng. huhu, vậy là lỡ rồi

              Comment


              • #15
               cho mình hỏi ngu xíu nha. ai giải thích hộ cái test mẫu trong câu D được không. mình chả hiểu vì sao.
               Untitled.png

               Comment

               LHQC

               Collapse
               Working...
               X