Lớp CTTT2014 tổ chức ôn tập môn học "Database system design, management and administration"
+ Địa điểm: Thư viện tòa nhà E
+ Thời gian: 9:00 - 15:30 ngày 15/06/2018
+ Nội dung: tổng hợp kiến thức, giải bài tập và đề thi cũ.
+ Thành phần tham dự: sinh viên lớp CTTT2014