Tình hình là mình làm đồ án về Tìm hiểu và triển khai HA các dịch vụ mạng trên môi trường Linux.Cài đặt và triển khai DHCP failover và DNS failover có bạn sinh viên nào đã làm qua xin truyền lại chút tài liệu hướng dẫn...xin cảm ơn ạ