Theo em thấy thì đã lâu lắm rồi chưa ai post gì vào Box này, sẵn có 1 vấn đề đang nhức đầu nên em post lên đây hỏi ae.

Đề: http://www.spoj.com/problems/PROBTNPO/

Em nộp code bằng Java nó cứ báo Runtime Error NZEC :beatbrick: trong khi cái e chuyển thể y chang sang CPP14 lại AC với thời gian 0.2s :salute:
Ai rảnh tư vấn cho em với :sosad: định đi theo con đường Java mà thế này thì nát, mất cả ngày của e r :surrender:

code Java
Code:
import java.io.*;
import java.util.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    PrintWriter pw = new PrintWriter(new BufferedOutputStream(System.out));
    final Solver solver = new Solver();
    for ( ; ; ) {
      String line = br.readLine();
      if (line == null) {
    	break;
      }
      StringTokenizer st = new StringTokenizer(line);
      int a = Integer.parseInt(st.nextToken());
      int b = Integer.parseInt(st.nextToken());
      int l = a, r = b;
      if (a > b) {
        l = b;
        r = a;
      }
      pw.println(a + " " + b + " " + solver.solve(l, r));
    }
    br.close();
    pw.close();
  }
}

class Solver {
  private int[] dict = new int[1000000];
  int solve(int l, int r) {
    int res = 0;
    for (int i = l; i <= r; ++i) {
      if (dict[i] == 0) {
        dict[i] = alg(i);
      }
      if (dict[i] > res) {
        res = dict[i];
      }
    }
    return res;
  }
  private int alg(long n) {
    int res = 1;
    while (n != 1) {
      if (n % 2 != 0) {
        n = 3 * n + 1;
        n >>= 1;
        res += 2;
      }
      else {
        n >>= 1;
        ++res;
      }
    }
    return res;
  }
}
code CPP14
Code:
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;

int *dict;

int alg(long long n) {
  int res = 1;
  while (n != 1) {
    if (n % 2 != 0) {
      n = 3 * n + 1;
      n >>= 1;
      res += 2;
    }
    else {
      n >>= 1;
      ++res;
    }
  }
  return res;
}
int solve(int l, int r) {
  int res = 0;
  for (int i = l; i <= r; ++i) {
    if (dict[i] == 0) {
      dict[i] = alg(i);
    }
    if (dict[i] > res) {
      res = dict[i];
    }
  }
  return res;
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  dict = new int[1000000];
  for ( ; ; ) {
    string s;
    getline(cin, s);
    if (s == "") {
      break;
    }
    int a, b, i, j;
    stringstream(s) >> a >> b;
    i = a;
    j = b;
    if (a > b) {
      i = b;
      j = a;
    }
    cout << a << " " << b << " " << solve(i, j) << endl;
  }
  return 0;
}
EDIT:
thay (line == null) thành (line == null || line.isEmpty())