Kính gởi Quý Doanh nghiệp!
Quý Doanh nghiệp có thể xem thông tin về UIT Career Day 2018 ở https://www.uit.edu.vn/thong-tin-ve-...ghiep-nam-2018 . Nếu có câu hỏi thì Quý Doanh nghiệp có thể hỏi tại đây.
Trân trọng!