Để đăng nhập vào Forum, sinh viên sử dụng tài khoản được cấp trong giấy báo nhập học.
Username: MSSV (KHÔNG có đuôi @gm.uit.edu.vn)
Password: được cấp trong giấy báo.

CÁCH THỨC XỬ LÝ KHI ĐĂNG NHẬP KHÔNG THÀNH CÔNG

Khi đăng nhập không thành công, Forum thông báo "You have entered an invalid username, email address, or password. Please enter the correct details and try again."

Sinh viên click vào "Forgot password or user name?" để thay đổi mật khẩu Forum. Sau đó cung cấp email sinh viên do Trường cấp (MSSV@gm.uit.edu.vn) và click vào nút Send mail để thay đổi mật khẩu.
Khi này, sẽ có 02 trường hợp xảy ra:
1. Forum thông báo "Invalid server response. Please try again.". Sinh viên bỏ qua lỗi này, click OK.

Sau đó, đăng nhập vào email sinh viên (MSSV@gm.uit.edu.vn) và làm theo hướng dẫn thay đổi mật khẩu trong email.


2. Forum thông báo "You have not entered an email address that we recognize. Please try again or contact the administrator."
Sinh viên liên hệ với Ban Quản trị Forum bằng cách sử dụng email sinh viên gửi email về forumadmin@uit.edu.vn để được hỗ trợ kiểm tra lại tài khoản Forum và làm theo hướng dẫn của Ban Quản trị.


Lưu ý: Sinh viên KHÔNG TỰ TẠO TÀI KHOẢN sử dụng email @gm.uit.edu.vn, sẽ gây lỗi không có phân quyền sinh viên và không thể truy cập các khu vực riêng dành riêng cho nội bộ.