So sánh này là của trang web Udemy thực hiện : http://www.udemy.com/blog
Đây là 3 ngôn ngữ còn rất trẻ nếu so sánh với C, và đồng trang lứa với C++, Java ...