AD cho e hỏi kỹ thuật phần mềm có chuyên nghành hay không? Nếu có thì chia làm mấy chuyên nghành ?