bạn lên post thông tin rõ ràng về các linh kiện để a em lựa chọn cho dễ