Uống nhiều vào dần sẽ lên tửu lượng. :love::sexy:
Hoặc đi uống với mình mình luyện cho. :love: