Ngày xưa mình thi vào trường này, nhưng tạch tiếc quá