thấy ơi nộp giấy đk nvqs bản photo có công chứng hay bản gốc v.