DANGKY KMS 1712169 Bùi Phan Thọ ĐH Khoa học Tự nhiên