Tất cả các phòng ban và các lớp mạng đều không kết nối vào internet được, hay chỉ 1 lớp mạng nào đó không vào internet...