Mình đang liệt một số nút như Enter, delete, Bacjspace, F12, F11. mà vẫn xài đc nữa năm rồi