Bây giờ sim chỉ dùng đến 5.5.2021 thội ạ? Chứ không phải dùng trong 6 tháng à anh?