Em đang là sv của ngành KHMT hệ CLC. Nếu năm sau em muốn chuyển sang ngành Hệ Thống Thông Tin hệ Đại trà thì có được không...