Người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng 6 thì cần nộp gì ạ