Trong giấy xác nhận đăng kí vắng mặt có "Khoá:..."
thì mình ghi cái gì ạ ,...