Em mới đăng kí 19 chỉ. Và đăng kí học cả thiện môn IT002(4 chỉ) nhưng nó hiện vậy là sao ạ