Ngày nay trong môi trường giáo dục, việc hình thành nếp sống văn hóa cũng như kỷ cương đã và đang được các trường...