Em sn 2002 em theo CNPM thiên về ứng dụng điện thoại vậy em nên đăng ký môn tự chọn trong cơ sở ngành, chuyên ngành nào...