Mong các anh chị giúp đỡ.

- Hiện tại bên em đang có tranh luận bằng này là cao đẳng, với đại học
Mong...