Nội dung trang web: Giới thiệu về ngành CNTT như triển vọng phát triển của ngành máy tính, thông tin việc làm ngành máy tính,...