cặp () là không cần thiết, nó như một cái đóng gói thôi, còn {} là trả về kiểu object của hàm