Thầy ơi, em vào chỗ bài tập nó để như thế này: You are not registered to participate in this assignment