Xin chào mọi người,
Mình có cái phụ đề viết liên tù tì thế này: "1 00:00:01,520 --> 00:00:07,860 Greeting and introduction...