Họ và Tên: Lê Nguyễn Đông Xuân
MSSV: 22521713
Em xin gửi 3 chứng chỉ hoàn thành khóa Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ...