- MSSV: 12520508
- Họ tên: Lâm Bỉnh Vinh
Đăng ký tham gia