Bạn đã biết: " Điểm nằm trên tia phân giác của 1 góc thì cách đều 2 cạnh của góc đó"
Có thể nói tính chất cách đều bao...