tình hình là chỗ Hộ khẩu thường trú + Địa chỉ thường chú của em nó bị ra đúp...làm mọi cách vẫn k đc...vậy lúc...