Hi bạn, quy tắc đặt tên email của giảng viên trường mình là "tên gv""họ viết tắt". Ví dụ: thầy Lê Hoàng Tuấn thì sẽ có email là t...