Trương Công Hậu nói đúng, lương khung có sẵn, chẳng deal được.
Bạn có giỏi hơn người khác vừa vào đây thì lương...