Tên : Nguyễn Thế Nam
mail:14520558@gm.uit.edu.vn
Mục tiêu: giao lưu, nâng cao trình độ nghe nói
có thể tham gia chiều...